CHỈ TIÊU 5

Đoàn trường và 13/13 cơ sở Đoàn, 100% chi đoàn ban hành, triển khai tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 05 về các nội dung kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) trên Phần mềm YUM; tổ chức tuần cao điểm sinh hoạt chi đoàn về chiến thắng Điện Biên Phủ từ ngày 02/5 đến 07/5/2024.

BAN HÀNH, TRIỂN KHAI TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 05 VỀ CÁC NỘI DUNG KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (07/5/1954 - 07/5/2024) TRÊN PHẦN MỀM YUM

KẾT QUẢ ĐƯỢC TÍNH TRÊN PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐOÀN VIÊN CỦA TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

Thời điểm chốt dữ liệu: 07/5/2024

TỔ CHỨC TUẦN CAO ĐIỂM SINH HOẠT CHI ĐOÀN VỀ CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (07/5/1954 - 07/5/2024)

Báo cáo kết quả tổ chức tuần cao điểm sinh hoạt chi đoàn về chiến thắng Điện Biên Phủ từ ngày 02/5 đến 07/5/2024.