VÒNG CHUNG KẾT HỘI THI BÍ THƯ CHI ĐOÀN GIỎI NĂM 2024

PHẦN THI THỬ THÁCH

PHẦN THI THÁCH ĐẤU

PHẦN THI KHẲNG ĐỊNH