CHỈ TIÊU 1

Đoàn trường thành lập 01 đội hình và thực hiện 01 công trình không gian trực tuyến tuyên truyền “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”; 13/13 cơ sở Đoàn thực hiện thành lập chuyên mục “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” để tuyên truyền, giới thiệu các di tích, công trình văn hóa trọng điểm hoặc tên các anh hùng liệt sỹ trẻ tuổi hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

CHUYÊN TRANG ĐIỆN BIÊN PHỦ - KHÁT VỌNG NON SÔNG

https://DIENBIENPHU.tuoitrenonglam.com

ĐỘI HÌNH TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (07/5/1954 - 07/5/2024)

GIỚI THIỆU NHÂN SỰ THAM GIA ĐỘI HÌNH TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (07/5/1954 - 07/5/2024)

Lưu ý: Đoàn khoa vui lòng đăng nhập email để điền, vì biểu mẫu sẽ thu thập email người điền và trả lại bản sao làm minh chứng.

CHUYÊN MỤC “ĐIỆN BIÊN PHỦ - KHÁT VỌNG NON SÔNG”, "SINH VIÊN VỚI KHÁT VỌNG NON SÔNG" TRÊN CÁC TRANG CỘNG ĐỒNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ TẠO CHUYÊN MỤC “ĐIỆN BIÊN PHỦ - KHÁT VỌNG NON SÔNG” TRÊN CÁC TRANG CỘNG ĐỒNG CỦA ĐƠN VỊ

Lưu ý: Đoàn khoa vui lòng đăng nhập email để điền, vì biểu mẫu sẽ thu thập email người điền và trả lại bản sao làm minh chứng.